Jak wyobrażano sobie rozwój Chojnowa w latach 80. Co się sprawdziło a co nadal pozostaje nierozwiązanym problemem? Oceńcie sami

Osiągnięcia czasu minionego służę nie tylko wyrażaniu zadowolenia z dorobku, ale przede wszystkim wskazuję na przyszła zadania, które trzeba wykonać 1 wytyczają perspektywy na dalsze lata.
Perspektywiczny rozwój miasta Chojnowa wyznaczony został, poza podstawowymi czynnikami miastotwórczymi przemysł, usługi/ do pełnienia funkcji regionalnego zap­ lecza technicznego dla ościennych wsi.. * .

Rozwój miasta winien podążać zgodnie z opracowanym planem przestrzennego zagospodarowania. Pozwoli to na harmonijny i bardziej ukierunkowany niż dotychczas je­ go kształt.
Kierunki rozwoju Chojnowa na najbliższe lata są dość precyzyjnie określone. Decyzje o realizacji osiedla 40-lecia PRL, Parkowa i H.Sawickiej wytyczają tereny realizacji budownictwa mieszkaniowego.

Kampania wyborcza ‘ do Miejskiej Rady Narodowej w 1984 roku była okazję do analizy występujących braków i niedociągnięć. Ta rzeczowa dyskusja o sprawach mias­ ta z jego mieszkańcami owocuje już konkretnymi decyzjami. Przyjęto, iż działania wszystkich organów rady narodowej i administracji państwowej muszę iść w dwu zasadniczych kierunkach: równoległej realizacji budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego.

W budownictwie mieszkaniowym zakładamy wybudować 200-220 mieszkań rocznie i 15 domków jednorodzinnych. Zamierzenia te są zrealizowane po powstaniu Chojnowskie­go Przedsiębiorstwa Budowlanego, które systematycznie realizuje swoje plany, do roku 1990 osiedle 40-lecia PRL, a po 1990 roku osiedle Parkowe.

W budownictwie jednorodzinnym należy rozwiązać problem zaopatrzenia w materiały budowlane.
W przeciwieństwie dc budownictwa, ciągle nierozwiązanym, problemem jest remont starej substancji mieszkaniowej. Brak mieszkań dla wykwaterowanych opóźnia remonty, ale problem ten zostanie rozwiązany po zakończeniu budowy obiektu dla delegowanych przy ulicy Złotoryjskiej o 45 mieszkaniach.

Aby osiągnięcie tych przedsięwzięć stało się możliwe, realizowana jest i będzie infrastrukturę techniczna. Duż w tej chwili problem oczyszczalni ścieków będzie rozwiązany, w wykonaniu jest opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków koło wsi Goliszów i prace rozpoczną się w 1969 roku.

Na ukończeniu jest też problem zaopatrzenia w wodę, poprzez “budowę zbiornika wody czystej o pojemności 5000 m3 i zakończenie modernizacji stacji uzdatniania wody. Zadanie to jest kontynuowane od 1963 roku.
Występujący problem ciepłownictwa rozwiąże budowa centralnej ciepłowni na ul.Łużyckiej. Do tego czasu ciepło zabezpieczone jest w rozbudowanej ciepłowni w ‘Dolpakarcie”.

Zakładamy, że do 2000 roku miasto osiągnie liczbę 19000 mieszkańców.Stąd też ros­ ną potrzeby w zakresie usług. Z jednej strony budować się będzie pawilony handlowe, a z drugiej wprowadzać tradycyjne sklepy i usługi na parterach bloków mieszkalnych. Zachodzi potrzeba rozszerzenia istniejącej sieci handlowo-usługowej o 12300 m2 powierzchni użytkowej, na osiedlu Parkowa 1 Kilińskiego, gastronomicznej o 1000 m2 powierzchni użytkowej na osiedlu Parkowa rzemiosła usługowe o 800 m2 powierzchni użytkowej.

Ponadto planuje się powiekszyć liczbę placówek zdrowia i oświaty poprzez wybudowanie 2 żłobków, 2 przedszkoli i 2 szkół podstawowych na os. 40-lecia i Parkowa. Jednak najważniejszym problemem mieszkańców miasta jest budowa szpitala – opracowana jest koncepcja budowy szpitala. Szpital ten będzie budowany koło wsi Jerzmanowice i rozpoczęcie prac nastąpi w 1989 roku.

Realizowanie Uchwał podjętych w latach 1984-85 o budownictwie mieszkaniowym daje pewność, że do roku 1995 każdy ubiegający się o mieszkanie będzie mógł je otrzymać w czasie nie dłuższym niż pięć lat.
Bardzo ważnym dla miasta problemem do rozwiązania będzie w najbliższym czasie sprawa układu komunikacyjnego oraz samej komunikacji. Chojnów w nadchodzących la­ tach powinien być miastem, w którym mieszkańcom będzie się żyło dobrze, a jako ośrodek administracyjny powinien zabezpieczać okoliczne wsie.

NACZELNIK MIASTA I GMINY Chojnów
inż.Feliks DEPTA

Komentarze do wpisu